Procedura BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19.

Procedura BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19.

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie

Podstawa opracowania:

 • Opracowana zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel procedury:

 • Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym, w tym ochrona ich zdrowia.

Zakres procedury:

 • Określenie zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów, rodziców i pracowników w szkole i sposobów monitorowania oraz zakresu zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19 na terenie placówki.

Do przestrzegania procedury zobowiązane są wszystkie osoby wymienione w procedurze:

 • Dyrekcja.
 • Nauczyciele.
 • Pracownicy obsługi.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 • Uczniowie.

Informacje wstępne

 1. Od dnia 25 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie umożliwiamy uczniom klasy VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych.
 2. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
 3. Na czas pandemii placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1600.
 4. Zasady organizacji pracy podczas konsultacji zostały ustalane przez dyrektora placówki, w porozumieniu z nauczycielami.

Zasady organizacji pracy szkoły

 1. Szkoła zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 2. W razie potrzeby szkoła zaopatruje pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej, m.in.: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.
 3. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących do budynku.
 4. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 5. Wszystkim osobom wchodzącym na teren szkoły mierzona jest temperatura przy wejściu głównym (przez pracownika szkoły).
 6. Dzieci mogą korzystać z wyjść na spacery poza teren szkoły w obrębie szkolnej posesji.
 7. Szkoła zapewnia sprzęt i środki, a dyrektor monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 8. Na terenie szkoły wyznaczone jest i odpowiednio wyposażone pomieszczenie (m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala nr 4).
 9. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 10. Unikać noszenia biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 11. W miarę możliwości zostaje ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
 12.  Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
 13. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 14. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci nie więcej niż o dwoje.
 15. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i opiekuna.

 Zasady organizacji pracy nauczycieli

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Nauczyciele oprócz konsultacji w placówce wykonują pracę zdalną zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły oraz tygodniowym planem, dokumentując działania.
 3. Nauczyciel zobligowany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest do usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowych zabawek, dywanów.
 6. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powinno się je systematycznie dezynfekować (środki dezynfekujące znajdują się w pomieszczeniu nr 4).
 7. Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników.
 8. Sala, w której organizowane są zajęcia należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę.
 9. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne organizowane powinny być (w zależności od warunków pogodowych) przy otwartych oknach.
 10. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce (zaleca się co godzinę myć ręce), szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 11. Zorganizować należy pokaz właściwego mycia rąk. Nauczyciel daje przykład częstego mycia rąk.
 12. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 13. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący 1,5 –2 metry.
 14. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 15. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Plac zabaw jest zamknięty do odwołania.
 16. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele, posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia.
 17. Kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą informacji sms, mailowych, telefonicznie, stronę www, skype itp.

Zasady przebywania uczniów w szkole

 1. Do placówki przychodzą tylko dzieci zdrowe.
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia dziecka jeśli, któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 4. Każdorazowo przed wejściem do budynku uczniom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury 37°C i powyżej, dziecko nie zostanie wpuszczone do szkoły.
 5. Rodzice są zobowiązani do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecka. Niepodpisanie równoznaczne jest z nieprzyjęciem dziecka do placówki.
 6. Przy wejściu wszyscy wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekują ręce, a także mają zasłonięte nos i usta odpowiednią maseczką lub materiałem.
 7. Uczniowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Z szatni uczniowie korzystają według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 9. Uczeń nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek, jedzenia, picia, a także plecaków, książeczek, itp..
 10. W przypadku wystąpienia temperatury lub niepokojących objawów chorobowych, uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
 11. Rodzic bezwzględnie w przeciągu 1 godziny od uzyskania informacji o symptomach choroby musi odebrać dziecko z placówki i udać się do lekarza.
 12. Rodzic zaopatruje swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do szkoły i w drodze powrotnej.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-19

 1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (sala 4).
 2. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba ubrana w środki ochrony osobistej niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji i pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki.
 3. Pozostaje w bezpiecznej odległości i oczekuje z nim do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 4. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora o sytuacji.
 5. Nauczyciel przeprowadza pozostałe dzieci do innego, wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
 6. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
 7. O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców dzieci.
 8. Pomieszczenia, w których przebywał dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia personelu

 1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kolnie (tel: 86 278 31 91), oddziałem zakaźnym (Szpital Wojewódzki Oddział Zakaźny, adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 18-400 Łomża, tel: 86 473 37 81, 86 473 39 00), a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz organ prowadzący.
 4. Pracownik zostaje natychmiast odsunięty od pracy i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu, w celu odizolowania go od innych osób. Pracownikowi oczekującemu na transport wydaje się jednorazową maseczkę oraz rękawiczki.
 5. Ustala się listę osób z którymi przebywała osoba z objawami zakażenia.
 6. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.
 7. Dyrektor powiadamia Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w (tel: 86 278 31 91) oraz organ prowadzący i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik musi być poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze uchwyty, itp.), przez osobę do tego wyznaczoną, a jeśli zajdzie taka konieczność należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora stacji sanitarnego, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniałe procedury.

Postanowienia końcowe

 1. Z w/w dokumentem Rada Pedagogiczna została zapoznana poprzez pocztę e-mail w dniu 21.05.2020 r.
 2. Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2020 r.

Zarządzenie dyrektora nr 4/20 z dnia 21 maja 2020r.

No Comments

Post A Comment