Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

w świetle Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

I.      Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

Od dnia 1 września 2011 roku dziecko w wieku 5 lat będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek ten będzie rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego (art. 9 ust 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw).

 

II.    Obowiązek szkolny

Od  dnia 1 września 2012 r. obowiązkiem szkolnym objęte zostaną wszystkie dzieci sześcioletnie.

W okresie przejściowym tj. w latach szkolnych  2009/2010 – 2011/2012 na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku  kalendarzowym kończy 6 lat.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka lub dyrektor innej szkoły podstawowej, do której rodzice złożyli wniosek, będzie mógł przyjąć do szkoły dziecko sześcioletnie, jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Wymogu objęcia wychowaniem przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (art. 12 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty).

Sześciolatek, który w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011 nie będzie uczniem szkoły, będzie miał obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, będą miały obowiązek odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 10 ww. ustawy). W roku szkolnym 2010/2011 dzieci urodzone w roku 2005 (jako 5-latki) miały bowiem prawo, a nie obowiązek, odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeżeli z tego prawa nie skorzystały, w roku szkolnym 2011/2012 jako 6-latki są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1818

No Comments

Post A Comment