Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Organy samorządowe i związane z nimi funkcje ustanawia ogólne zebranie uczniów szkoły, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami i możliwościami.
 3. Organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu, do której wybory są powszechne, bezpośrednie i tajne.
 4. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

–         przewodniczący,

–         skarbnik,

–         sekretarz,

5. W  organach samorządowych uczeń może pełnić tylko jedną funkcję.

6. Praca Rady powinna być przez uczniów zaplanowana, a w trakcie realizacji przez nich samych kontrolowana i oceniana.

7. Opiekun Samorządu jest wybierany przez uczniów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym.

8. Opiekun pełni funkcję  doradcy, inspiratora.

9. W sprawie ważnej dla szkoły może być przeprowadzone referendum.

10. Uczniowie mogą tworzyć różne jednostki organizacyjne (kluby, koła zainteresowań, grupy robocze itp.).

11.  Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

12.  Samorząd Uczniowski broni praw ucznia do:

–         zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,  celami, wymaganiami;

–         jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

–         do organizowania życia szkoły, umożliwienie realizacji własnych propozycji;

–         organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami w porozumieniu z opiekunem i dyrektorem;

–         wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu  Uczniowskiego;

Obowiązki:

 • Utrzymywanie porządku na boisku szkolnym.
 • Poszanowanie przedmiotów wspólnego użytku.
 • Dbanie i szanowanie przyrody.
 • Pomoc słabszym w nauce.
 • Akceptacja i szacunek dla kolegów.
 • Szacunek dla cudzej i własnej pracy.
 • Poszanowanie godności drugiego człowieka.

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Brak komentarzy

Dodaj komentarz