Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA KRUPKI W LEMANIE

Leman 2019

Art. 1 Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Art.3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Art.4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów.

Art.5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego zawarte są w rozdziale II Statutu Szkoły.

Rozdział I

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 • Samorząd Klasowy w składzie:
  1. Przewodniczący Klasy,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
 • Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy Przewodniczący Klas.
 • Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
  1. Przewodniczący Szkoły, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
  2. Zastępca Przewodniczącego Szkoły,
  3. Skarbnik,
  4. Sekretarz,
  5. Przewodniczący Sekcji, które proponowane są przez Radę SU.

Art.7. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego:

 • Samorządu Klasowego:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • Rady Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
  5. opiniuje wybór opiekuna SU.
 • Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
  1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  2. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  3. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  4. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
  6. opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.

 

Rozdział II

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Samorząd Klasowy:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU;
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.);
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy;
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
 1. uchwala Regulamin SU;
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie;
 3. ma prawo do wyboru Opiekuna SU;
 4. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU;
 5. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny;
 6. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego;
 2. wykonuje uchwały Rady SU;
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy;
 4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;
 5. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykła większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

Art.9. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

Art.10. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

Art. 11. Uczniowie zgłaszają swoją kandydaturę przygotowując plakaty wyborcze, które zostają wywieszone na gazetce SU.

Art.12. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania

(z poprzedniego roku)

 1. posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Art. 13. Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
 2. członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największa liczbą głosów,
 3. Rada SU wraz z Opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Zarządzie członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji,
 4. w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję wyborczą w liczbie 3 uczniów,
 5. nad przebiegiem wyborów czuwa Opiekun SU,
 6. kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok,
 7. do dnia 25 października (dokładna data będzie ustalana corocznie) mogą zgłaszać się uczniowie z klas IV-VIII (maksymalnie 3 osoby z klasy),
 8. kampania wyborcza, która nie może zakłócać pracy szkoły, trwa co najmniej tydzień od dnia przyjęcia plakatów wyborczych,
 9. wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 1 listopada każdego roku szkolnego,
 10. nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

Art.14. Przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły wybiera się w trybie przewidzianym w rozdziale III Statutu Szkoły. Kandydaci powinni spełniać warunki, podane w Art.12 Regulaminu SU.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art.15. Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art.16. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonują uczniowie w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

Art. 17. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Rady SU.

Rozdział V

TRYB I ZASADY OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Art.18. Na wniosek Dyrektora Szkoły Zarząd SU przedstawia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pracy ocenianego nauczyciela.

Art. 19. w przypadku braku wyczerpującej informacji na temat pracy ocenianego nauczyciela wśród członków Zarządu SU – Przewodniczący SU powinien uzyskać powyższą informację u Przewodniczących Klas, w których uczy oceniany nauczyciel.

Art. 20. Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

Art.21. Przewodniczący SU przedstawia Dyrektorowi Szkoły odpis opinii o pracy nauczyciela.

Art. 22. Zasady dokonywania opinii:

Zarząd SU opiniuje pracę ocenianego nauczyciela, odpowiadając na następujące pytania:

 1. Czy nauczyciel przychodzi na lekcje przygotowany, zrozumiale tłumaczy materiał programowy?
 2. Czy nauczyciel pomaga mi w zrozumieniu tematu (problemu), jeżeli się do niego zwrócę?
 3. Czy nauczyciel jest obiektywny w stosunku do wszystkich uczniów?
 4. Czy dany nauczyciel jest dla Ciebie autorytetem i czy go szanujesz?
 5. Czy nauczyciela cechuj kultura bycia?
 6. Czy na jego lekcje idziesz z przyjemnością, czy z niechęcią?

Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 23. Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.

Art. 24. Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący lub Sekretarz SU.

Art. 25. Uchwały są protokołowane. Za prawidłowe protokołowanie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał Przewodniczący SU.

Art. 26. Rada SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art.27. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunowi SU.

Art. 28. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 27 Opiekun SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania  w tej sprawie.

Art.29. w sprawach spornych Rada SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły.

Rozdział VIII

TRYB UCHWALANIA I DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 30. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym.

Art. 31. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego Szkoły.

Art. 32. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnych rozpatrzeniu wnioski i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

Rozdział IX

POSTAWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły od dnia uchwalenia.
 3. Członkowie SU mogą zostać odwołani przed upływem kadencji na własną prośbę, w

wyniku referendum na wniosek 25% uczniów w danym roku szkolnym lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Odwołanie na drodze referendum odbywa się zwykłą większością głosów.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor w porozumieniu z opiekunem SU.
 3. Skład Samorządu Uczniowskiego musi być uzupełniony w drodze wyborów.
 4. Działalność SU nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły, a także z innymi aktami

prawnymi obowiązującymi w szkole.

 1. Spotkanie SU odbywa się przynajmniej raz w miesiącu i gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu

decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.
No Comments

Post A Comment