Wniosek do PPP (badania)

Wniosek do PPP (badania)

Kolno, dnia ……………………

 

Poradnia

Psychologiczno – Pedagogiczna w  Kolnie

ul. 11 Listopada 1, 18 – 500 Kolno

Telefon: 86 2782181, fax: 86 2782181

 

 

WNIOSEK

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………………………………………………klasa………………

Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów \…………………………………………………………………………………..

Numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Czy dziecko było badane w Poradni (podać datę ostatniego badania)………………………………………………………….

Czy dziecko ma problemy zdrowotne          TAK                  NIE

 

Z jakich form pomocy poza szkołą i gdzie Pana/Pani dziecko korzystało lub korzysta np.:*

Terapia logopedyczna w:………………………………………………………………………………………………………………

Inne formy pomocy…………………………………………………………………………………………………………………….

 

ZWRACAM  SIĘ  Z  PROŚBĄ  O PRZEPROWADZENIE

BADAŃ  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH MOJEGO DZIECKA  Z POWODU: *

 

 • Trudności w pisaniu.
 • Trudności w czytaniu.
 • Ogólnych trudności w nauce.
 • Trudności wychowawczych.
 • Zaburzeń emocjonalnych.
 • Innych trudności (jakich?)……………………………………………………………………………………………………………

Zostałem poinformowany o nieodpłatnym i dobrowolnym korzystaniu z pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez  poradnię, a także o tym, że termin badań ustala się telefonicznie lub listownie. Klient jest umawiany na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki. W przypadku dwukrotnego, nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się dziecka na badanie i braku kontaktu ze strony rodziców, opiekunów z poradnią, fakt ten zostanie odnotowany na wniosku, a wniosek odłożony do archiwum.

.        W dniu badania dziecko winno być w dobrej kondycji  psychofizycznej, tzn. zdrowe ( nie gorączkujące, nie przeziębione itp.), jeżeli ma wadę wzroku – musi mieć ze sobą okulary.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dla celów poradnianych danych mojego dziecka zawartych we wniosku, stosownie do

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

…………………………………………………………………

/podpis rodzica, prawnego opiekuna/

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii sporządzonej w oparciu o przeprowadzone badania diagnostyczne

 • *opinię odbiorę osobiście w uzgodnionym terminie,
 • proszę o przesłanie opinii na podany powyżej adres prywatny,
 • wyrażam zgodę na przekazanie kopii opinii placówce, do której uczęszcza dziecko.

 

* ( właściwe zaznacz)

………………………………………………………………..

/podpis rodzica, prawnego opiekuna/

W załączeniu:*

 • Informacja szkoły o uczniu.
 • Świadectwo szkolne.
 • Zeszyty szkolne.
 • Dokumentacja pracy ucznia
 • Dokumentacja medyczna.
 • Opinia z ostatnich badań
 • Inne dokumenty ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*( właściwe zaznacz )

No Comments

Post A Comment