Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

REGULAMIN  WYCIECZEK  SZKOLNYCH

w Szkole Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie

 

Na podstawie:

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a)      poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b)      poznawanie kultury i języka innych państw,

c)      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

d)      wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e)      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

f)        podnoszenie sprawności fizycznej,

g)      poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych

ekologicznie,

h)      upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

i)        przeciwdziałanie patologii społecznej,

j)        poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

§ 2

Rodzaje wycieczek

 1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a)      wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

b)      wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c)      imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

d)      imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

e)      imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3

Kierownik wycieczki i opiekunowie

1.   Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 1. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.
 2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 3. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora szkoły.
 4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.
 5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
 6. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy:

a)      opracowanie programu i harmonogramu – wycieczki lub imprezy,

b)      opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

c)      zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,

d)      zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,

e)      określenie zadań opiekunowi w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

f)        nadzorowanie zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

g)      organizacja transportu, wyżywienia i zapewnienie noclegu dla uczestników,

h)      dokonanie podziału zadań wśród uczestników,

i)        opieka nad uczniami biorącymi udział w wycieczce,

j)        dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

k)      dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

9.   Obowiązkiem opiekuna jest:

a)      sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

b)      współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c)      sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

d)      nadzór nad  wykonywaniem zadań przydzielonych uczniom,

e)      wykonywać inne zadania zlecone przez kierownika.

10. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

11. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez dyrektora szkoły.

Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.

 

§ 4

Zasady organizacji wycieczek

 1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinno być przestrzeganie zasad – maksymalna liczba uczniów przypadających na jednego opiekuna:

podczas wycieczek na terenie tej samej miejscowości – 30

podczas wycieczek poza jej terenem – 15

 1. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną niepełnosprawność, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywały.
 2. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac przed szkołą lub inne miejsce uzgodnione wcześniej z dyrekcją szkoły.
 3. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 4. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 5. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
 6. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
 7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 8. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10.  Placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie winna posiadać kartę      kwalifikacyjną obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami kraju).

 

§ 5

Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

 

a)            przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b)            poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

c)            wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

d)            w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,

e)            w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

f)              nie zaśmiecać pojazdu,

g)            korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

h)            w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

i)              dbać o higienę i schludny wygląd,

j)              nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

k)            w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

l)              zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

m)          przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

 

§ 6

Finansowanie wycieczek

1.   Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

3.   Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4.   Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

5.   Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

6.   Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.

7.   Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8.   Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

 

§ 7

Dokumentacja wycieczki

1.   Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.

2.   Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki  – załącznik nr 2.

3.   Pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 3.

4.   Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – (wycieczka kilkudniowa)

załącznik nr 4.

5.   Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 5.

6.   Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 – 4 winna być złożona w terminie

minimum 2 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki

zagranicznej jest to termin 7 dni.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
 2. Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 3. Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.
 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
 6. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 punkt 1 m) regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

 

Regulamin obowiązuje z dniem 1 października 2009 r.

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie nr 7/2009 z dnia 28.09.2009 r.

No Comments

Post A Comment