Statut szkoły

Statut szkoły

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Stanisława Krupki

w LEMANIE

Podstawa prawna:

            Art. 72, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 4, pkt. 3 statutu Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Lemanie

Rozdział  I

Nazwa szkoły

§ 1

Pełna nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Krupki w Lemanie.

Szkoła mieści się w budynku w miejscowości Leman nr 48, gm. Turośl, powiat kolneński, woj. podlaskie.

§ 2

 1. Ustalona nazwa jest zasadniczo używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

Rozdział  II

Inne informacje o szkole

§ 3

 1. Szkoła prowadzi nauczanie w zakresie klas  I – VIII.
 2. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 8 lat.
 3.  Przy szkole działa oddział przedszkolny dla 6-latków.
 4. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz zgodnie z ustawą o systemie oświaty, ustawą Prawo oświatowe i innymi obowiązującymi przepisami.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Turośl, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
 6. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 7. Zgodę na rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa

w ust. 6, wyraża dyrektor szkoły po uzgodnieniu warunków tej działalności.

 1. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 4

Środki finansowe i zasoby materialne pochodzą z budżetu państwa, z urzędu gminy, dobrowolnych wpłat  rodziców, z działalności gospodarczej oraz z darowizn instytucji lub osób prywatnych.

Rozdział  III

Cele i zadania szkoły

§ 5

 1. Głównym celem szkoły jest zapewnienie  uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego, kształtowanie wielostronnie rozwiniętej osobowości  ucznia.
 2. Szkoła spełnia następujące funkcje: wychowawczą, kształcącą, opiekuńczo-kompensacyjną i kulturotwórczą.

§ 6

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a także w oparciu o Program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, językowej i religijnej.
 3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
 4. organizowanie w szkole spotkań z psychologiem i pedagogiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) w Kolnie,
 5. terapię pedagogiczną, logopedyczną w PPP (na wniosek rodziców dziecka),
 6. zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych,
 7. zorganizowanie nauczania indywidualnego,
 8. zapewnienie bezpłatnego dożywiania (we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej),
 9. zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej.
 10. Umożliwia  uczniom rozwijanie ich zainteresowań.
 11. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.
 12. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwą postawę wobec problemów ochrony środowiska.

§ 7

            Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia poprzez:

 1. Dyżury nauczycieli podczas przerw między zajęciami edukacyjnymi wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim.
 2. Zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Zapewnienie właściwej opieki na wycieczkach (jeden opiekun na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość; jeden opiekun na 15 uczniów – jeśli grupa wyjeżdża poza miejscowość).
 4. Omawianie przez wychowawców zasad bezpieczeństwa (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed każdą wycieczką).
 5. Wypracowanie systemu sprawnej ewakuacji z budynku w przypadku alarmów.
 6. Zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach z regulaminem pracowni informatycznej.
 7. Omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową.
 8. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa, postępowania p. poż. i higieny pracy.
 9. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innych sprzętów szkolnych do wzrostu i rodzaju pracy.
 10. Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego ich rozłożenia w każdym dniu.
 11. Utrzymanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości.
 12. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu wizyty, a w razie potrzeby powiadamia dyrektora szkoły lub kieruję tę osobę do dyrektora.

Rozdział  IV

Organy szkoły oraz ich kompetencje

§ 8

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.

§ 9

         Kompetencje i obowiązki dyrektora szkoły:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i kuratora oświaty.

 • Kierowanie pracami rady pedagogicznej.
 • Dysponowanie środkami finansowymi szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie.
 • Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 • Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 • Ocenianie pracy nauczycieli.
 • Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 • Przyspieszanie i odraczanie obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego.
 • Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
 • Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, może wyrazić zgodę na działalność w Szkole stowarzyszeniom i innym organizacjom, a w szczególności organizacjom harcerskim, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 • Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
 • Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 • Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 • W miarę potrzeb powołuje zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 • W uzasadnionych przypadkach rażącego nieprzestrzegania prawa szkolnego kieruje wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia będącego w obowiązku szkolnym do innej szkoły.
 • Czas pracy dyrektora szkoły reguluje znowelizowana ustawa – Karta Nauczyciela, a wymiar zajęć dydaktyczno – wychowawczych określa organ prowadzący szkołę.
 • Dyrektor kieruje działalnością szkoły w oparciu o niniejszy statut i obowiązujące przepisy.

§ 10

 1. Najwyższym organem uchwałodawczym szkoły  jest Rada Pedagogiczna, która realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 5. Rada obraduje na zebraniach plenarnych  lub w powołanych przez siebie komisjach.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego;

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji oraz promowaniem uczniów; po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 • Zebrania mogą być organizowane:
  • z inicjatywy przewodniczącego,
  • organu prowadzącego szkołę,
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • decyzją co najmniej 1/3 liczby głosów członków rady pedagogicznej.
 • Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady (na tydzień przed wyznaczonym terminem).
 • Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

§ 11

 1. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
 1. Zatwierdzanie opracowanego przez dyrektora szkoły Planu pracy szkoły.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
 3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej i efektywności dydaktycznej szkoły.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
 6. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 • Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej:
 1. Organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
 3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
 5. Projekt planu finansowego szkoły.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o opracowany i przyjęty regulamin pracy, który powinien być zgodny z niniejszym statutem.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły.
 6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

§ 13

 1. W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  1. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych;
  1. szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;
  1. zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców;
 5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych szkół i placówek na zasadach i w zakresie ustalonym miedzy tymi radami.
 6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  1. opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.
  1. opiniowanie (programu i harmonogramu działań) działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, o których mowa w § 9, ust. 16.
 8. Rada Rodziców może opiniować ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 9. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej opinii dorobku zawodowego nauczyciela. Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

§ 14

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1) Rodzice mają prawo do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 3. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 4. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 5. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

        2) Rodzice mają obowiązek:

 1. zapewnić odpowiednie warunki do swobodnej pracy domowej dziecka,
 2. zaopatrywać swoje dzieci w podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
 3. interesować się osiągnięciami szkolnymi swoich dzieci,
 4. przestrzegać spełniania obowiązku szkolnego dziecka,
 5. respektować prawa dziecka, a w szczególności prawo do wypoczynku i zabawy, do swobodnego wyrażania własnych opinii,
 6. zapewnić bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne,
 7. zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe dziecka.
 • Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na semestr oraz w miarę potrzeb.

§ 15

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  1. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
  1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do znajomości programu nauczania, jego treści, celów i stawianych wymagań,
 2. prawo do jawności i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 • Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§ 16

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
  1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora szkoły.
  1. Dyrektor podejmuje działania, o których mowa w ust. 2 na pisemny wniosek co najmniej jednego organu pozostającego w sporze. Rozstrzygnięcie sporu następuje w formie pisemnej decyzji w terminie 14 dni od daty wszczęcia postępowania.
  1. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

§ 17

    Zasady rozwiązywania konfliktów.

 1. Dyrektor szkoły przyjmuje i bada wnioski oraz skargi dotyczące nauczycieli, uczniów i pracowników niepedagogicznych.
  1. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych, eliminuje przyczynę konfliktu.
  1. W swej działalności kieruje się zasadami partnerstwa i obiektywizmu.
  1. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, wykorzystując wykładnię prawną zawartą w: Karcie Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, Kodeksie Pracy, Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
  1. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu współpracuje z organem prowadzącym szkołę oraz sprawującym nadzór pedagogiczny.
  1. W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się co następuje:
 2. Uczeń zgłasza swój problem wychowawcy.
 3. Wychowawca sam lub z przedstawicielami samorządu uczniowskiego wspólnie rozstrzygają sporną kwestię.
 4. Sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne.
 5. W sytuacjach trudnych do rozstrzygnięcia nie mogą być pomijani rodzice dziecka.
Rozdział  V

Organizacja szkoły

§ 18

     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19

 1. Organizację pracy szkoły  określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.
 3. Dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.
 4. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.

§ 20

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem  nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów nauczania dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.
  1. w związku z małą liczbą uczniów dopuszcza się tworzenie klas łączonych, w tym dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
  1. w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
  1. w klasach IV–VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.
 3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
 4. W szkole działa biblioteka szkolna.
 5. Bibliotekę szkolną prowadzi pracownik filii biblioteki publicznej (bibliotekarz posiada odpowiednie kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach).
 6. Księgozbiór biblioteki szkolnej jest wyodrębniony z księgozbioru biblioteki publicznej.
 7. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia i czytelnia.
 8. Biblioteka znajduje się w budynku szkoły.
 9. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od godz. 1000 do godz. 1700.
 10. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.
 11. W miarę możliwości bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, biblioteką publiczną i innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.
 12. Biblioteka spełnia następujące zadania:
 13. kształtuje kulturę czytelniczą uczniów,
 14. przygotowuje uczniów do umiejętnego korzystania ze źródeł informacyjnych,
 15. organizuje imprezy czytelnicze, konkursy literackie,
 16. propaguje walory literatury pięknej i popularnonaukowej,
 17. współpracuje z nauczycielami w sprawie aktualizowania księgozbioru,
 18. bibliotekarz przedstawia dyrektorowi szkoły dwa razy do roku (na zakończenie semestrów) informację o stanie czytelnictwa wśród uczniów.
 19. Uczniowie mogą każdorazowo wypożyczać książki na okres do trzech tygodni.
 20. W razie zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej lub innej o nie niższej wartości.

§ 21

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 2. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne,
  1. godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 min., a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min.,
  1.  w szczególnych przypadkach realizacja obowiązku szkolnego może odbywać się poza szkołą,
  1. przerwy międzylekcyjne trwają po 10 min., za wyjątkiem przerwy po 3 godz. lekcyjnej, która trwa 20 min.,
 3. zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia, a także zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  1. godzina zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych
 4. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 1. Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez:
  1. Szkolny zestaw programów nauczania.
 2. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.
 3. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników
  obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu.
 5. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 6. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.
 • Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 • Tygodniowy rozkład zajęć w kl. I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel uczący w danej klasie.
 • Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.
 • W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

§ 22

 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych są realizowane w formie:
  1. zajęć klasowo-lekcyjnych,
  1. zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne.
 2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo w szkołach podstawowych.   

§ 23

 • Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz w ramach posiadanych środków finansowych zajęcia kół zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe.
 • Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO).
 • W oparciu o WZO każdy nauczyciel tworzy Przedmiotowe Zasady Oceniania.

§ 24

 1. Zasady prowadzenia zajęć religii i etyki  regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 marca 2014 roku.
 2. Lekcje religii i etyki, są przedmiotami nieobowiązkowym i są prowadzone dla uczniów, których rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona w każdym momencie.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w bibliotece lub świetlicy szkolnej.
 4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkolnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 5. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego przez zwierzchnika kościoła.
 6. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
 7. Nauczyciel religii/etyki ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
 8. Nauczyciel religii/etyki ma prawo do spotkań z rodzicami swoich uczniów.
 9. Nauka religii/etyki odbywa się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
 10. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
 11. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.
 12. Ocena z religii/etyki wystawiana jest wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę.
 13. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii/etyki w klasach I – III.
 14. Uczniowie uczęszczający na religię uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć lekcyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
 15. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii/etyki w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.
Rozdział  VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 25

Nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni pracownicy zatrudnieni w szkole tworzą społeczność szkolną.

§ 26

     Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i zasadami wynikającymi z etyki zawodowej i godności człowieka.

§ 27

 1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
 1. realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach i klasach, starając się osiągnąć w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programach i planie wychowawczym szkoły,
  1. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do dyrektora szkoły,
  1. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  1. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
  1. tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie  dydaktyczno-wychowawczym,
  1. bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,
  1. systematyczne wystawianie ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym, a nauczyciele kl. I-III – prowadzenie kart obserwacyjnych i sporządzanie ocen opisowych po każdym semestrze,
  1. informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych  uczniów z poszczególnych przedmiotów,
  1. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  1. branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,
  1. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań,
  1. troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. wyrażania swoich opinii,
  1. wyboru form organizacyjnych i metod pracy,
  1. wyboru programu nauczania i podręczników uczniowskich,
  1. organizowania z uczniami różnych form działalności społecznej, pozalekcyjnej wspierających dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze funkcje szkoły i zgodnych ze statutem szkoły,
  1. doskonalenia zawodowego i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

§ 28

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
  1. Do zadań wychowawcy należy:
 2. tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
 4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami  a innymi członkami społeczności szkolnej,
 5. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
 6. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski,
 7. ustalanie treści i form zajęć tematycznych  na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
 8. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) i uzgadnianie z nimi oraz koordynowanie ich działań wychowawczych  wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i tych z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
 9. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz włączanie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
 10. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

§ 29

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej i innych instytucji oświatowych i naukowych oraz rady pedagogicznej.
 2. W przypadku powtarzających się drastycznych zaniedbań w pracy wychowawcy klasowego rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji wychowawcy klasowego.
 3. Dyrektor szkoły po zbadaniu sprawy w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia wniosku udziela odpowiedzi.
 4. W przypadku negatywnej decyzji wychowawca może w terminie 7 dni odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. Odwołanie z funkcji wychowawcy klasowego może nastąpić z dniem zakończenia zajęć w danym roku szkolnym, a w szczególnych przypadkach (np.: łamanie praw dziecka, psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad dzieckiem, drastyczne zaniedbywanie lub lekceważenie obowiązków wychowawcy) z końcem danego miesiąca.

§ 30

     Wszyscy nauczyciele powinni kształcić i wychowywać młodzież w duchu umiłowania Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.

§ 31

W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy na podstawie odrębnych przepisów. Do zadań asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy.

§ 32

 1. Nauczyciel może być  wyróżniony i nagrodzony.
 2. Nauczyciela wyróżnia się i nagradza za wzorowe wykonywanie obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zaangażowanie w realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wykonywanie prac wykraczających poza jego obowiązki.
 3. Nagroda może być przyznana w formie:
  1. ustnego podziękowania dyrektora szkoły na forum rady pedagogicznej,
  1. pisemnego podziękowania dyrektora szkoły dołączonego do akt osobowych nauczyciela,
  1. nagrody pieniężnej dyrektora szkoły,
  1. wystąpienie z wnioskiem o nagrodę pieniężną do organów nadrzędnych,
  1. wnioskowanie o tytuły honorowe i odznaczenia państwowe,
  1. nagrody jubileuszowe z zakładowego funduszu nagród,

§ 33

      Wszyscy pracownicy administracyjni i obsługowi szkoły aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, dbają o jej pozycję w środowisku i dobrą atmosferę współżycia całej społeczności szkolnej. Wykonują należycie wszystkie zadania wynikające z  przydziału i zakresu czynności.

Rozdział  VII

Zasady rekrutacji uczniów

§ 34

 1. W szkole spełniają obowiązek szkolny dzieci z obwodu szkoły, a na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku
  szkolnego przez dziecko siedmioletnie może być odroczone na wniosek rodziców. Wniosek
  o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku
  kalendarzowego, w którym dziecko kończy siedem lat, tj. do 31 grudnia. Odroczenie dotyczy
  roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku
  szkolnego. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są
  dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez
  dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię
  psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego
  kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
  podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
 5. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 6. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 7. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 8. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 10. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 11. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
 12. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 13. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 14. Jeżeli w klasie do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:
 15. uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
 16. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
 17. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
 18. Rodzice dziecka  podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani:
 19. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 20. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 21. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 22. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postanowieniu egzekucyjnym w administracji; organem egzekwującym jest organ prowadzący szkołę.

§ 35

 1. W przypadkach uzasadnionych  ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Rozdział  VIII

Prawa i obowiązki uczniów

§ 36

 1. Uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 3. korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania,
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 6. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. sprawiedliwej , obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 9. korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 12. znajomość celów lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych,
 13. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
 14. znajomość zakresu materiału przewidzianego do opanowania i terminów sprawdzianów,
 15. wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego,
 16. godnego reprezentowania szkoły.
 • Uczeń ma obowiązek:
 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
 2. aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, rozwijanie swych  zdolności i zainteresowań,
 3. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności w ciągu siedmiu dni od ustania absencji. Rodzic lub prawny opiekun może usprawiedliwić nieobecność dziecka osobiście, co zostaje potwierdzone wpisem w dzienniku,
 4. noszenia stroju szkolnego ustalonego według odrębnych przepisów,
 5. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
 6. wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych,
 7. dbania o własne życie, zdrowie i higienę,
 8. przestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń dyrektora szkoły,
 9. respektowanie uchwał i programów swego samorządu,
 10. dbania o sprzęt, urządzenia i pomoce szkolne oraz ład i porządek w szkole,
 11. poszanowania własności innych osób,
 12. dbania o środowisko naturalne,
  1. Ucznia obowiązuje zakaz:
 1. przynoszenia i palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających,
  1. wszelkich zachowań agresywnych skierowanych do innych osób oraz używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów,
  1. samowolnego opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć określonych tygodniowym planem zajęć,
  1. używania w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innego sprzętu elektronicznego bez wyraźnego polecenia nauczyciela. Szkoła nie odpowiada za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty przyniesione do szkoły przez uczniów.

§ 37

 1. Uczeń może być nagrodzony i wyróżniony.
 2. Wyróżnienia i  nagrody uczeń otrzymuje za:
 3. rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych potwierdzone wynikami dydaktycznymi,
 4. szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy,
 5. znaczące osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
 6. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie:
 7. pochwały wychowawcy klasy na jej forum,
 8. pochwały dyrektora szkoły na apelu szkolnym wobec społeczności szkolnej,
 9. listu pochwalnego do rodziców,
 10. nagrody  rzeczowej, dyplomu uznania lub pucharu,
 11. świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
 12. Wyróżnienia lub nagrody przyznaje się na wniosek:
 13. dyrektora szkoły,
 14. wychowawcy klasy,
 15. nauczyciela przedmiotu,
 16. rady pedagogicznej,
 17. samorządu uczniowskiego,

§ 38

 1. Uczeń może być ukarany.
 2. Karę uczeń otrzymuję za:
 3. nieprzestrzeganie treści statutu szkoły, regulaminu szkoły i innych regulaminów  funkcjonujących w szkole,
 4. złe zachowanie (wulgarne, agresywne) w stosunku do innych uczniów, nauczycieli czy pracowników obsługi,
 5. Kara może być udzielona w formie:
 6. upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę,
 7. upomnienia udzielonego przez dyrektora  szkoły w obecności wychowawcy,
 8. nagany udzielonej przez dyrektora szkoły,
 9. odsunięcie od udziały w imprezach organizowanych przez szkołę i zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 10. przeniesienia do innej szkoły w przypadku:
 11. notorycznego łamania przepisów statutu, a środki zaradcze nie przynoszą

efektów,

 • zachowania demoralizującego bądź agresywnego, zagrażającego zdrowiu i życiu innych uczniów,
 • łamanie prawa, np.: udowodnione kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.
 • Kary mogą być udzielane na wniosek:
 • dyrektora szkoły,
 • wychowawcy klasy,
 • nauczyciela przedmiotu,
 • rady pedagogicznej,
 • samorządu szkolnego lub klasowego,
 • Kary mogą być zamienione lub anulowane:
 • na pisemną prośbę zainteresowanego złożoną do wychowawcy lub dyrektora szkoły po uzyskaniu poręczenia nauczyciela, samorządu klasowego lub szkolnego oraz innych organizacji szkolnych w ciągu trzech dni od daty jej wymierzenia,
 • kary nałożone przez radę pedagogiczną mogą być anulowane przez nią po uzgodnieniu z samorządem uczniowskim i dyrektorem szkoły,
 • Uczeń i rodzice mają prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły lub organu nadzorującego.
 • Organ nadzorujący prowadzi postępowanie wyjaśniające w ciągu 30 dni, a dyrektor szkoły – 14 dni od daty otrzymania odwołania.
 • Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.
 • Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

Rozdział  IX

Postanowienia końcowe

§ 39

      Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40

       Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał  szkolny.

§ 41

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi  przepisami.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie.

§ 42

W szkole mogą działać organizacje młodzieżowe, których działalność nie będzie sprzeczna ze statutem szkoły.

§ 43

 1. Dyrektor szkoły może odznaczać osoby szczególnie zasłużone dla szkoły odznaką „Przyjaciel Szkoły”.
 2. Wnioskować o przyznanie odznaki mogą nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
 3. Odznaka wraz z dyplomem wręczana jest podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, a fakt ten odnotowuje się w kronice szkoły.
 4. Odznakę można otrzymać tylko jeden raz.

§ 44

Projekt statutu lub zmian do statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

§ 45

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty, ustawa Prawo oświatowe oraz inne przepisy dotyczące oświaty.

Tekst ujednolicony z naniesionymi zmianami zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  dnia 1  grudnia 2017 r.

No Comments

Post A Comment